Toeristenkaart, Er is zoveel te zien!

© It Fryske Gea

Aeltsje- en Warkumermar

De Aeltsjemar bij Ferwoude en de Warkumermar bij Workum zijn bijzondere droogmakerijen in het westen van Fryslân.
Het oude eiland in de drooggemalen Warkumermar is een opvallend hoog element in...

lees meer

© It Fryske Gea

Aeltsje- en Warkumermar

De Aeltsjemar bij Ferwoude en de Warkumermar bij Workum zijn bijzondere droogmakerijen in het westen van Fryslân.
Het oude eiland in de drooggemalen Warkumermar is een opvallend hoog element in...

lees meer

© It Fryske Gea

Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen, één van de pronkjuwelen van natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Dit unieke natuurgebied is een laagveengebied van 2280 ha en bestaat uit een zeer afwisselend ...

lees meer

© It Fryske Gea

Bancopolder

Petgaten, zetwallen en rietvelden vormen samen de Bancopolder. It Fryske Gea beheert hier grond van de Ottema-Kingmastichting. Het noordelijk deel is in het bezit van Staatsbosbeheer.
De Bancopol...

lees meer

© It Fryske Gea

Bancopolder

Petgaten, zetwallen en rietvelden vormen samen de Bancopolder. It Fryske Gea beheert hier grond van de Ottema-Kingmastichting. Het noordelijk deel is in het bezit van Staatsbosbeheer.
De Bancopol...

lees meer

© It Fryske Gea

Bjirmen

In de Bjirmen bezit It Fryske Gea landschapselementen van cultuur­historisch belang: de oude kleiputten. Vogels kiezen de kleiputten als hoogwatervluchtplaatsen. De lage en zilte graslanden zijn voor...

lees meer

© It Fryske Gea

Blauhúster Pollen

In het weidse kleigebied van Wymbritseradiel liggen de drie boezemmeertjes Vliet, Rietmar en Sipkemar. Samen met het voormalige boezemland van het Tsjesskar vormen ze de Blauhúster Puollen.
De w...

lees meer

© It Fryske Gea

Bocht fan Molkwar

Leg op een geschikte plaats langs de kust van het IJsselmeer een paar eilanden aan en boek direct resultaat. It Fryske Gea deed het in 1995 in de Bocht fan Molkwar. Sindsdien wisselen schraalgrasland,...

lees meer

© It Fryske Gea

Botmar

De Botmar is een fraai binnenmeertje ten zuidoosten van Grou. In de Botmar heerst rust. Slechts sporadisch komen er mensen en om het water heen liggen hier en daar moerasbosjes. Vogels stellen de stil...

lees meer

© It Fryske Gea

Dyksfearten Piaam en Buismans Einekoai

In het westen van de provincie bij het IJsselmeer heeft It Fryske Gea een aantal stukjes van de dijkvaart in beheer.
De stukjes Dyksfeart die It Fryske Gea beheert, zijn maar klein. Toch zijn ze...

lees meer

© It Fryske Gea

Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en...

lees meer

© It Fryske Gea

Delleboersterheide

De Delleboersterheide is een beekdallandschap langs het Tsjongerkanaal bij Oldeberkoop. In het gebied ligt de Catspoele, een bijzonder mooi ven. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes, zoals d...

lees meer

© It Fryske Gea

Diakonievene

De diaconie van Nijeberkoop, de kerkelijke armenzorg, vond dat de plaatselijke bevolking ’s winters geen kou moest lijden. Uit de Diakonievene werd daarom turf gegraven. De restanten van deze verven...

lees meer

© It Fryske Gea

Dobben Hurdegarypsterwarren

Tussen de boomsingels in 'de Wâlden' liggen kleine waterplasjes. Op het eerste oog lijken ze niet bijzonder, maar schijn bedriegt. Het gaat om restanten van pingo’s uit de laatste ijstijd...

lees meer

© It Fryske Gea

Eanjumerkolken

Het gebied de Eanjumerkolken heeft een enorme aantrekkingskracht op vogelaars. En dat is geen wonder. In de Eanjumerkolken foerageren, rusten en broeden talloze vogelsoorten.
In het verder zo op...

lees meer

© It Fryske Gea

Easterskar

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. ...

lees meer

© It Fryske Gea

Fluezen

De natuur van de Fluezen bestaat uit open water met eilandjes, boezemlanden, rietzomen en wilgenbos. Samen beslaan de gebieden een oppervlakte van 276 hectare. De Fûgelhoeke, een meertje vlakbij de M...

lees meer

© It Fryske Gea

Dune- en Follegeasterpolder

Aan de westoever van het Tjeukemeer bezit It Fryske Gea een klein stukje boezemland. Het is de bedoeling dat het terrein in het kader van de ruilverkaveling Doniawerstal wordt uitgebreid. Als het zove...

lees meer

© It Fryske Gea

Grikelân en Turkije

Het zijn kleinschalige gebieden die passen in de sfeer van de landgoederen in de Trynwâlden: Grikelân en Turkije, van oorsprong eikenhakhoutbosjes met veel paden. Samen zijn de bosjes 17 hectare gro...

lees meer

© It Fryske Gea

Grutte Wielen

Het is een belangrijk vogelgebied, dit 571 hectare grote geheel van meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwl...

lees meer

© It Fryske Gea

Grutte Wielen

Het is een belangrijk vogelgebied, dit 571 hectare grote geheel van meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwl...

lees meer

© It Fryske Gea

Grutte Wielen

Het is een belangrijk vogelgebied, dit 571 hectare grote geheel van meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwl...

lees meer

© It Fryske Gea

Huitebuersterbûtenpolder

De Huitebuersterbûtenpolder is een buitendijkse polder tussen Nije- en Oudemirdum, van 52 hectare. Opvallend zijn de hoge zandkoppen aan de zuidkant, de duintjes met een schrale begroeiing. Ook de B...

lees meer

© It Fryske Gea

Jodekarkhof Noordwolde

Het Jeudse Karkhof Noordwoolde, 0,3 hectare groot, is een door eiken omringde oude joodse begraafplaats. Het ligt aan de Schapendrift in Noordwolde is vrij toegankelijk.

Meer weten? Ga naa...

lees meer

© It Fryske Gea

Bjirmen

In de Bjirmen bezit It Fryske Gea landschapselementen van cultuur­historisch belang: de oude kleiputten. Vogels kiezen de kleiputten als hoogwatervluchtplaatsen. De lage en zilte graslanden zijn voor...

lees meer

© It Fryske Gea

Bjirmen

In de Bjirmen bezit It Fryske Gea landschapselementen van cultuur­historisch belang: de oude kleiputten. Vogels kiezen de kleiputten als hoogwatervluchtplaatsen. De lage en zilte graslanden zijn voor...

lees meer

© It Fryske Gea

Bjirmen

In de Bjirmen bezit It Fryske Gea landschapselementen van cultuur­historisch belang: de oude kleiputten. Vogels kiezen de kleiputten als hoogwatervluchtplaatsen. De lage en zilte graslanden zijn voor...

lees meer

© It Fryske Gea

Blauhúster Pollen

In het weidse kleigebied van Wymbritseradiel liggen de drie boezemmeertjes Vliet, Rietmar en Sipkemar. Samen met het voormalige boezemland van het Tsjesskar vormen ze de Blauhúster Puollen.
De w...

lees meer

© It Fryske Gea

Blauhúster Puollen

In het weidse kleigebied van Wymbritseradiel liggen de drie boezemmeertjes Vliet, Rietmar en Sipkemar. Samen met het voormalige boezemland van het Tsjesskar vormen ze de Blauhúster Puollen.
De w...

lees meer

© It Fryske Gea

Bocht fan Molkwar

Leg op een geschikte plaats langs de kust van het IJsselmeer een paar eilanden aan en boek direct resultaat. It Fryske Gea deed het in 1995 in de Bocht fan Molkwar. Sindsdien wisselen schraalgrasland,...

lees meer

© It Fryske Gea

Bocht fan Molkwar

Leg op een geschikte plaats langs de kust van het IJsselmeer een paar eilanden aan en boek direct resultaat. It Fryske Gea deed het in 1995 in de Bocht fan Molkwar. Sindsdien wisselen schraalgrasland,...

lees meer

© It Fryske Gea

Botmar

De Botmar is een fraai binnenmeertje ten zuidoosten van Grou. In de Botmar heerst rust. Slechts sporadisch komen er mensen en om het water heen liggen hier en daar moerasbosjes. Vogels stellen de stil...

lees meer

© It Fryske Gea

Botmar

De Botmar is een fraai binnenmeertje ten zuidoosten van Grou. In de Botmar heerst rust. Slechts sporadisch komen er mensen en om het water heen liggen hier en daar moerasbosjes. Vogels stellen de stil...

lees meer

© It Fryske Gea

Dyksfearten Piaam en Buismans Einekoai

In het westen van de provincie bij het IJsselmeer heeft It Fryske Gea een aantal stukjes van de dijkvaart in beheer.
De stukjes Dyksfeart die It Fryske Gea beheert, zijn maar klein. Toch zijn ze...

lees meer

© It Fryske Gea

Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en...

lees meer

© It Fryske Gea

Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en...

lees meer

© It Fryske Gea

Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en...

lees meer

© It Fryske Gea

Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en...

lees meer

©

Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en...

lees meer

© It Fryske Gea

Delleboersterheide

De Delleboersterheide is een beekdallandschap langs het Tsjongerkanaal bij Oldeberkoop. In het gebied ligt de Catspoele, een bijzonder mooi ven. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes, zoals d...

lees meer

© It Fryske Gea

Delleboersterheide

De Delleboersterheide is een beekdallandschap langs het Tsjongerkanaal bij Oldeberkoop. In het gebied ligt de Catspoele, een bijzonder mooi ven. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes, zoals d...

lees meer

© It Fryske Gea

Delleboersterheide

De Delleboersterheide is een beekdallandschap langs het Tsjongerkanaal bij Oldeberkoop. In het gebied ligt de Catspoele, een bijzonder mooi ven. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes, zoals d...

lees meer

© It Fryske Gea

Diakonievene

De diaconie van Nijeberkoop, de kerkelijke armenzorg, vond dat de plaatselijke bevolking ’s winters geen kou moest lijden. Uit de Diakonievene werd daarom turf gegraven. De restanten van deze verven...

lees meer

© It Fryske Gea

Diakonievene

De diaconie van Nijeberkoop, de kerkelijke armenzorg, vond dat de plaatselijke bevolking ’s winters geen kou moest lijden. Uit de Diakonievene werd daarom turf gegraven. De restanten van deze verven...

lees meer

© It Fryske Gea

Diakonievene

De diaconie van Nijeberkoop, de kerkelijke armenzorg, vond dat de plaatselijke bevolking ’s winters geen kou moest lijden. Uit de Diakonievene werd daarom turf gegraven. De restanten van deze verven...

lees meer

© It Fryske Gea

Diakonievene

De diaconie van Nijeberkoop, de kerkelijke armenzorg, vond dat de plaatselijke bevolking ’s winters geen kou moest lijden. Uit de Diakonievene werd daarom turf gegraven. De restanten van deze verven...

lees meer

© It Fryske Gea

Delleboersterheide

De Delleboersterheide is een beekdallandschap langs het Tsjongerkanaal bij Oldeberkoop. In het gebied ligt de Catspoele, een bijzonder mooi ven. De Hoorn geeft een beeld van de rivierduintjes, zoals d...

lees meer

© It Fryske Gea

Dobben Hurdegarypsterwarren

Tussen de boomsingels in 'de Wâlden' liggen kleine waterplasjes. Op het eerste oog lijken ze niet bijzonder, maar schijn bedriegt. Het gaat om restanten van pingo’s uit de laatste ijstijd...

lees meer

© It Fryske Gea

Dobben Hurdegarypsterwarren

Tussen de boomsingels in 'de Wâlden' liggen kleine waterplasjes. Op het eerste oog lijken ze niet bijzonder, maar schijn bedriegt. Het gaat om restanten van pingo’s uit de laatste ijstijd...

lees meer

© It Fryske Gea

Eanjumerkolken

Het gebied de Eanjumerkolken heeft een enorme aantrekkingskracht op vogelaars. En dat is geen wonder. In de Eanjumerkolken foerageren, rusten en broeden talloze vogelsoorten.
In het verder zo op...

lees meer

© It Fryske Gea

Easterskar

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. ...

lees meer

© It Fryske Gea

Easterskar

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. ...

lees meer

© It Fryske Gea

Easterskar

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. ...

lees meer

© It Fryske Gea

Easterskar

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. ...

lees meer

© It Fryske Gea

Easterskar

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. ...

lees meer

© It Fryske Gea

Einekoaien Lytse Geast en Ketelermar

Aan de oostkant van Leeuwarden, onder de buurtschappen Lytse Geast en Aldemiede, ligt een deels verland meertje, de Ketelermar, met in de omgeving een aantal eendenkooien in het open weidegebied.
...

lees meer

© It Fryske Gea

Einekoaien Lytse Geast en Ketelermar

Aan de oostkant van Leeuwarden, onder de buurtschappen Lytse Geast en Aldemiede, ligt een deels verland meertje, de Ketelermar, met in de omgeving een aantal eendenkooien in het open weidegebied.
...

lees meer

© It Fryske Gea

Fluezen

De natuur van de Fluezen bestaat uit open water met eilandjes, boezemlanden, rietzomen en wilgenbos. Samen beslaan de gebieden een oppervlakte van 276 hectare. De Fûgelhoeke, een meertje vlakbij de M...

lees meer

© It Fryske Gea

Fluezen

De natuur van de Fluezen bestaat uit open water met eilandjes, boezemlanden, rietzomen en wilgenbos. Samen beslaan de gebieden een oppervlakte van 276 hectare. De Fûgelhoeke, een meertje vlakbij de M...

lees meer

© It Fryske Gea

Fluezen

De natuur van de Fluezen bestaat uit open water met eilandjes, boezemlanden, rietzomen en wilgenbos. Samen beslaan de gebieden een oppervlakte van 276 hectare. De Fûgelhoeke, een meertje vlakbij de M...

lees meer

© It Fryske Gea

Dune- en Follegeasterpolder

Aan de westoever van het Tjeukemeer bezit It Fryske Gea een klein stukje boezemland. Het is de bedoeling dat het terrein in het kader van de ruilverkaveling Doniawerstal wordt uitgebreid. Als het zove...

lees meer

© It Fryske Gea

Dune- en Follegeasterpolder

Aan de westoever van het Tjeukemeer bezit It Fryske Gea een klein stukje boezemland. Het is de bedoeling dat het terrein in het kader van de ruilverkaveling Doniawerstal wordt uitgebreid. Als het zove...

lees meer

© It Fryske Gea

Grikelân en Turkije

Het zijn kleinschalige gebieden die passen in de sfeer van de landgoederen in de Trynwâlden: Grikelân en Turkije, van oorsprong eikenhakhoutbosjes met veel paden. Samen zijn de bosjes 17 hectare gro...

lees meer

© It Fryske Gea

Grikelân en Turkije

Het zijn kleinschalige gebieden die passen in de sfeer van de landgoederen in de Trynwâlden: Grikelân en Turkije, van oorsprong eikenhakhoutbosjes met veel paden. Samen zijn de bosjes 17 hectare gro...

lees meer

© It Fryske Gea

Grikelân en Turkije

Het zijn kleinschalige gebieden die passen in de sfeer van de landgoederen in de Trynwâlden: Grikelân en Turkije, van oorsprong eikenhakhoutbosjes met veel paden. Samen zijn de bosjes 17 hectare gro...

lees meer

© It Fryske Gea

Grutte Wielen

Het is een belangrijk vogelgebied, dit 571 hectare grote geheel van meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwl...

lees meer

© It Fryske Gea

Huitebuersterbûtenpolder

De Huitebuersterbûtenpolder is een buitendijkse polder tussen Nije- en Oudemirdum, van 52 hectare. Opvallend zijn de hoge zandkoppen aan de zuidkant, de duintjes met een schrale begroeiing. Ook de B...

lees meer

© It Fryske Gea

Huitebuersterbûtenpolder

De Huitebuersterbûtenpolder is een buitendijkse polder tussen Nije- en Oudemirdum, van 52 hectare. Opvallend zijn de hoge zandkoppen aan de zuidkant, de duintjes met een schrale begroeiing. Ook de B...

lees meer

© It Fryske Gea

Joadetsjerkhôf Teakesyl

Bij Tacozijl, ten oosten van Lemmer, ligt onder aan de IJsselmeerdijk een goed onderhouden joodse begraafplaats van 0,2 hectare groot, omzoomd door een boomwal.
Het Joadetsjerkhôf ‘Teakesyl’...

lees meer

© It Fryske Gea

Kapellepôle

Het is maar een klein hoekje heide, zo’n 4 hectare, maar de Kapellepôle ten zuidoosten van Hemrik is wel soortenrijk. Het is een restant van wat ooit een veel groter heidegebied was. Wat overbleef,...

lees meer

© It Fryske Gea

Kapellepôle

Het is maar een klein hoekje heide, zo’n 4 hectare, maar de Kapellepôle ten zuidoosten van Hemrik is wel soortenrijk. Het is een restant van wat ooit een veel groter heidegebied was. Wat overbleef,...

lees meer

© It Fryske Gea

Ketliker Skar

Het Ketliker Skar, in totaal 408 hectare groot, is een natuurgebied dat ongelooflijk rijk is aan variatie. De Ketlikerheide bestaat, zoals de naam al zegt, voornamelijk uit heide, afgewisseld met gras...

lees meer

© It Fryske Gea

Ketliker Skar

Het Ketliker Skar, in totaal 408 hectare groot, is een natuurgebied dat ongelooflijk rijk is aan variatie. De Ketlikerheide bestaat, zoals de naam al zegt, voornamelijk uit heide, afgewisseld met gras...

lees meer

© It Fryske Gea

Ketliker Skar

Het Ketliker Skar, in totaal 408 hectare groot, is een natuurgebied dat ongelooflijk rijk is aan variatie. De Ketlikerheide bestaat, zoals de naam al zegt, voornamelijk uit heide, afgewisseld met gras...

lees meer

© It Fryske Gea

Lendevallei

Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Lende. Het is ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lendevallei, 785 hectare groot, aan zowel de n...

lees meer

© It Fryske Gea

Lendevallei

Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Lende. Het is ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lendevallei, 785 hectare groot, aan zowel de n...

lees meer

© It Fryske Gea

Lendevallei

Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Lende. Het is ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lendevallei, 785 hectare groot, aan zowel de n...

lees meer

© It Fryske Gea

Lendevallei

Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Lende. Het is ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lendevallei, 785 hectare groot, aan zowel de n...

lees meer

© It Fryske Gea

Lendevallei

Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Lende. Het is ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lendevallei, 785 hectare groot, aan zowel de n...

lees meer

© It Fryske Gea

Lendevallei

Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Lende. Het is ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lendevallei, 785 hectare groot, aan zowel de n...

lees meer

© It Fryske Gea

Liphústerheide

De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld, van 6 hectare groot, tussen de Boorne en de Bûtewei onder Lippenhuizen. Het is een zeer gevarieerd gebied met natte en droge heidetereinen die worden ...

lees meer

© It Fryske Gea

Liphústerheide

De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld, van 6 hectare groot, tussen de Boorne en de Bûtewei onder Lippenhuizen. Het is een zeer gevarieerd gebied met natte en droge heidetereinen die worden ...

lees meer

© It Fryske Gea

Liphústerheide

De Liphústerheide is een uitgestrekt heideveld, van 6 hectare groot, tussen de Boorne en de Bûtewei onder Lippenhuizen. Het is een zeer gevarieerd gebied met natte en droge heidetereinen die worden ...

lees meer

© It Fryske Gea

Makkumerwaarden

Voor de Friese IJsselmeerkust liggen, ter hoogte van Makkum en Piaam, de Noardwaard, de Súdwaard en de Koaiwaard. Onder de verzamelnaam Makkumerwaarden valt dit 467 hectare grote natuurterrein, samen...

lees meer

© It Fryske Gea

Makkumerwaarden

Voor de Friese IJsselmeerkust liggen, ter hoogte van Makkum en Piaam, de Noardwaard, de Súdwaard en de Koaiwaard. Onder de verzamelnaam Makkumerwaarden valt dit 467 hectare grote natuurterrein, samen...

lees meer

© It Fryske Gea

Makkumerwaarden

Voor de Friese IJsselmeerkust liggen, ter hoogte van Makkum en Piaam, de Noardwaard, de Súdwaard en de Koaiwaard. Onder de verzamelnaam Makkumerwaarden valt dit 467 hectare grote natuurterrein, samen...

lees meer

© It Fryske Gea

Easterskar

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het Easterskar verveend. Na de vervening bleef er een gevarieerd gebied over van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. ...

lees meer

© It Fryske Gea

Skiedingsboskje

Meint Wiegersma, de eerste voorzitter van It Fryske Gea, vond in 1926 de bospaardestaart in het Skiedingsboskje. Het was in de tijd dat It Fryske Gea nog niet eens bestond en de bospaardestaart elders...

lees meer

© It Fryske Gea

Slachtedyk

Het is een eeuwenoude dijk die zich slingerend een weg baant door het Friese landschap. De Slachtedyk, een cultuurhistorisch monument van de eerste orde, dankt zijn roem aan zijn lengte: iets meer dan...

lees meer

© It Fryske Gea

Warkumerwaard

Het grootste deel van deze voormalige zandplaat in de Zuiderzee is in cultuur gebracht, maar toch heeft het gebied zijn open en weidse karakter behouden. Het meest natuurlijke deel ligt langs de buite...

lees meer